Podklady pro uzavření smlouvy

  Podrobný popis požadovaných podkladů najdete u konkrétního produktu naší společnosti, a to v dělení dle komodity a zákazníka, pro kterého je tento produkt určen. Zde vám předkládáme výčet obvyklých dokumentů :

  Právnická osoba

     1. Výpis z obchodního rejstříku - ne starší než 3 měsíce - originál k nahlédnutí
     2. Osvědčení o daňové registraci k DPH
     3. Občanský průkaz statutárního zástupce
     4. Tři výpisy z běžného účtu za poslední tři měsíce (vždy poslední výpis v měsíci) - originál k nahlédnutí
     5. Objednávka nebo proforma faktura nebo faktura - daňový doklad s údaji o předmětu financování
     6. Na vyžádání oficiální účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přiznání k dani z příjmů) za uplynulé dva roky a za poslední období běžného roku

  Fyzická osoba podnikatel

     1. Živnostenský list nebo koncese - originál k nahlédnutí
     2. Osvědčení o daňové registraci k DPH
     3. Občanský průkaz podnikatele
     4. Tři výpisy z běžného účtu za poslední tři měsíce (vždy poslední výpis v měsíci) - originál k nahlédnutí
     5. Objednávka nebo proforma faktura nebo faktura - daňový doklad s údaji o předmětu financování
     6. Na vyžádání oficiální účetní výkazy (výkaz o majetku a závazcích, výkaz o příjměch a výdajích, přiznání k dani z příjmů) za uplynulé dva roky a za poslední období běžného roku

  Fyzická osoba nepodnikatel

     1. Občanský průkaz
     2. Druhý doklad totožnosti (rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz)
     3. Doklad SIPO nebo doklad o placení nájemného a energií
     4. Tři výpisy z běžného účtu za poslední tři měsíce (vždy poslední výpis v měsíci) - originál k nahlédnutí
     5. Objednávka nebo proforma faktura nebo faktura - daňový doklad s údaji o předmětu financování